Mia-Rae Clifford

Fantasy points 2021 2022 2023 2024 Round 1 2021: 53 Round 2 2021: 47 Round 3 2021: 79 Round 4 2021: 61 Round 5 2021: 25 Round 6 2021: 51 Round 7 2021: 52 Round 8 2021: 70 Round 9 2021: 60 Round 10 2021: 37 Round 11 2021: 53 Round 12 2021: 42 Round 13 2021: 55 Round 14 2021: 57 Round 15 2021: 88 Semi Finals 2021: 39 Preliminary Finals 2021: 24 Round 1 2022: 74 Round 2 2022: 107 Round 3 2022: 35 Round 4 2022: 71 Round 5 2022: 57 Round 6 2022: 56 Round 7 2022: 98 Round 8 2022: 67 Round 9 2022: 64 Round 11 2022: 87 Round 12 2022: 53 Round 13 2022: 71 Round 14 2022: 79 Round 15 2022: 24 Semi Finals 2022: 99 Grand Final 2022: 45 Round 1 2023: 55 Round 6 2023: 52 Round 7 2023: 35 Round 8 2023: 51 Round 9 2023: 54 Round 10 2023: 82 Round 11 2023: 57 Round 12 2023: 37 Round 13 2023: 53 Round 14 2023: 40 Qualifying Finals 2023: 44 Semi Finals 2023: 44 Preliminary Finals 2023: 42 Round 6 2024: 6 Round 7 2024: 27 Round 9 2024: 34 Round 10 2024: 38 Round 11 2024: 76 Round 12 2024: 27 Round 13 2024: 59 Round 14 2024: 37 Qualifying Finals 2024: 37 Semi Finals 2024: 50 Preliminary Finals 2024: 61 Grand Final 2024: 30