Sachi De Giacomi

Fantasy points 0 20 40 60 2021 2022 2023 Round 2 2021: 49 Round 3 2021: 57 Round 4 2021: 43 Round 5 2021: 67 Round 6 2021: 37 Round 8 2021: 30 Round 14 2021: 21 Round 1 2022: 66 Round 2 2022: 29 Round 3 2022: 56 Round 4 2022: 34 Round 5 2022: 35 Round 7 2022: 42 Round 8 2022: 24 Round 9 2022: 58 Round 10 2022: 38 Round 11 2022: 52 Round 12 2022: 0 Round 13 2022: 56 Round 14 2022: 50 Round 15 2022: 8 Round 1 2023: 70