Georgia Ricardo

Fantasy points 2021 2022 2023 2024 Round 1 2021: 38 Round 5 2021: 46 Round 6 2021: 81 Round 7 2021: 48 Round 8 2021: 41 Round 9 2021: 38 Round 10 2021: 74 Round 11 2021: 48 Round 13 2021: 60 Round 14 2021: 62 Round 15 2021: 41 Semi Finals 2021: 40 Round 1 2022: 35 Round 2 2022: 49 Round 3 2022: 42 Round 4 2022: 54 Round 5 2022: 55 Round 6 2022: 70 Round 7 2022: 49 Round 8 2022: 5 Round 9 2022: 32 Round 10 2022: 26 Round 11 2022: 44 Round 13 2022: 41 Round 14 2022: 28 Round 15 2022: 51 Round 7 2023: 26 Round 8 2023: 25 Round 9 2023: 65 Round 10 2023: 71 Round 11 2023: 27 Round 12 2023: 63 Round 13 2023: 58 Round 14 2023: 40 Qualifying Finals 2023: 63 Semi Finals 2023: 57 Grand Final 2023: 57 Round 1 2024: 51 Round 2 2024: 27 Round 3 2024: 26 Round 4 2024: 50 Round 5 2024: 30 Round 6 2024: 38 Round 7 2024: 30 Round 8 2024: 24 Round 11 2024: 36 Round 12 2024: 15 Round 14 2024: 34