Georgia Nanscawen

Fantasy points 2021 2022 Round 1 2021: 113 Round 2 2021: 145 Round 3 2021: 125 Round 4 2021: 119 Round 5 2021: 111 Round 6 2021: 40 Round 9 2021: 107 Round 10 2021: 89 Round 11 2021: 90 Round 12 2021: 108 Round 13 2021: 115 Round 14 2021: 108 Round 15 2021: 128 Semi Finals 2021: 141 Preliminary Finals 2021: 108 Round 1 2022: 97 Round 2 2022: 107 Round 3 2022: 108 Round 6 2022: 105 Round 7 2022: 100 Round 8 2022: 124 Round 9 2022: 109 Round 10 2022: 121 Round 11 2022: 131 Round 12 2022: 110 Round 13 2022: 85 Round 14 2022: 85 Round 15 2022: 87 Semi Finals 2022: 115 Grand Final 2022: 100