Ashlea Melnikas

Fantasy points 2021 2022 2023 2024 Round 1 2021: 48 Round 2 2021: 86 Round 3 2021: 45 Round 4 2021: 108 Round 5 2021: 56 Round 6 2021: 71 Round 7 2021: 47 Round 8 2021: 97 Round 9 2021: 65 Round 10 2021: 46 Round 11 2021: 58 Round 12 2021: 42 Round 13 2021: 97 Round 14 2021: 88 Round 4 2022: 35 Round 5 2022: 40 Round 6 2022: 23 Round 7 2022: 50 Round 8 2022: 53 Round 9 2022: 29 Round 10 2022: 62 Round 11 2022: 36 Round 12 2022: 36 Round 13 2022: 6 Round 14 2022: 57 Round 1 2023: 18 Round 2 2023: 28 Round 3 2023: 13 Round 4 2023: 24 Round 7 2023: 14 Round 8 2023: 31 Round 9 2023: 33 Round 10 2023: 33 Round 11 2023: 26 Round 12 2023: 15 Round 13 2023: 37 Round 14 2023: 56 Round 1 2024: 39 Round 2 2024: 102 Round 3 2024: 98 Round 4 2024: 54 Round 5 2024: 69 Round 6 2024: 77 Round 7 2024: 30 Round 8 2024: 76 Round 9 2024: 45