Ashlea Melnikas

Fantasy points 0 20 40 60 80 100 2021 2022 2023 Round 1 2021: 48 Round 2 2021: 86 Round 3 2021: 45 Round 4 2021: 108 Round 5 2021: 56 Round 6 2021: 71 Round 7 2021: 47 Round 8 2021: 97 Round 9 2021: 65 Round 10 2021: 46 Round 11 2021: 58 Round 12 2021: 42 Round 13 2021: 97 Round 14 2021: 88 Round 4 2022: 35 Round 5 2022: 40 Round 6 2022: 23 Round 7 2022: 50 Round 8 2022: 53 Round 9 2022: 29 Round 10 2022: 62 Round 11 2022: 36 Round 12 2022: 36 Round 13 2022: 6 Round 14 2022: 57 Round 1 2023: 18