Taylah Kolevski

Fantasy points 2021 2022 2023 Round 1 2021: 50 Round 2 2021: 54 Round 3 2021: 31 Round 5 2021: 21 Round 8 2021: 37 Round 9 2021: 23 Round 10 2021: 41 Round 13 2021: 21 Round 5 2022: 29 Round 6 2022: 32 Round 7 2022: 29 Round 8 2022: 38 Round 9 2022: 14 Round 10 2022: 26 Round 11 2022: 44 Round 12 2022: 18 Round 13 2022: 17 Round 14 2022: 20 Round 7 2023: 43 Round 8 2023: 31 Round 9 2023: 17 Round 10 2023: 13 Round 11 2023: 3