Tahlia Meier

Fantasy points 2021 2022 2023 2024 Round 11 2021: 63 Round 13 2021: 23 Round 14 2021: 52 Round 5 2022: 44 Round 6 2022: 60 Round 7 2022: 66 Round 8 2022: 45 Round 9 2022: 56 Round 10 2022: 49 Round 12 2022: 67 Round 13 2022: 68 Round 14 2022: 38 Round 1 2023: 129 Round 2 2023: 87 Round 3 2023: 85 Round 4 2023: 83 Round 5 2023: 71 Round 6 2023: 72 Round 7 2023: 54 Round 8 2023: 81 Round 9 2023: 65 Round 10 2023: 79 Round 11 2023: 32 Round 12 2023: 63 Round 13 2023: 61 Round 14 2023: 55 Round 1 2024: 77 Round 2 2024: 51 Round 3 2024: 32 Round 4 2024: 48 Round 5 2024: 62