Tahlia Meier

Fantasy points 0 20 40 60 2021 2022 Round 11 2021: 63 Round 13 2021: 23 Round 14 2021: 52 Round 5 2022: 44 Round 6 2022: 60 Round 7 2022: 66 Round 8 2022: 45 Round 9 2022: 56 Round 10 2022: 49 Round 12 2022: 67 Round 13 2022: 68 Round 14 2022: 38