Nell Morris-Dalton

Fantasy points 2021 2024 Round 1 2021: 71 Round 2 2021: 81 Round 7 2021: 41 Round 8 2021: 73 Round 9 2021: 67 Round 6 2024: 68 Round 7 2024: 30