Molly Walton

Fantasy points 2022 2023 Round 11 2022: 29 Round 12 2022: 65 Round 14 2022: 34 Round 4 2023: 23 Round 5 2023: 56 Round 6 2023: 39 Round 8 2023: 21 Round 10 2023: 38 Round 11 2023: 32 Round 12 2023: 56 Round 14 2023: 20