Molly Walton

Fantasy points 0 20 40 60 2022 Round 11 2022: 29 Round 12 2022: 65 Round 14 2022: 34