Tahlia Fellows

Fantasy points 2021 2022 2024 Round 1 2021: 55 Round 2 2021: 46 Round 3 2021: 39 Round 4 2021: 55 Round 13 2021: 37 Round 14 2021: 21 Round 15 2021: 40 Round 1 2022: 46 Round 2 2022: 96 Round 3 2022: 44 Round 4 2022: 102 Round 5 2022: 58 Round 6 2022: 73 Round 7 2022: 50 Round 8 2022: 48 Round 9 2022: 66 Round 10 2022: 44 Round 12 2022: 54 Round 3 2024: 71 Round 4 2024: 75