Megan Fitzsimon

Fantasy points 2021 2022 2023 Round 1 2021: 57 Round 2 2021: 58 Round 4 2021: 69 Round 5 2021: 108 Round 6 2021: 80 Round 7 2021: 52 Round 8 2021: 75 Round 10 2021: 67 Round 11 2021: 89 Round 12 2021: 51 Round 13 2021: 95 Round 14 2021: 27 Round 15 2021: 35 Round 3 2022: 71 Round 13 2022: 68 Round 14 2022: 86 Round 2 2023: 111 Round 3 2023: 109 Round 4 2023: 76