Katelyn Hazlett

Fantasy points 2021 2022 Round 9 2021: 35 Round 10 2021: 47 Round 11 2021: 58 Round 12 2021: 47 Round 13 2021: 28 Round 14 2021: 37 Round 1 2022: 59 Round 2 2022: 34 Round 3 2022: 29 Round 4 2022: 13 Round 5 2022: 39 Round 9 2022: 50 Round 12 2022: 65 Round 13 2022: 38 Round 14 2022: 21