Katelyn Betts

Fantasy points 2021 2022 Round 1 2021: 40 Round 2 2021: 60 Round 4 2021: 26 Round 5 2021: 64 Round 6 2021: 46 Round 7 2021: 31 Round 8 2021: 29 Round 9 2021: 0 Round 10 2021: 60 Round 11 2021: 32 Round 12 2021: 34 Round 13 2021: 7 Round 14 2021: 44 Round 2 2022: 40 Round 3 2022: 46 Round 4 2022: 35