Kasey Lennox

Fantasy points 2021 2023 Round 6 2021: 35 Round 7 2021: 50 Round 11 2021: 52 Round 12 2021: 21 Round 13 2021: 30 Round 14 2021: 15 Preliminary Finals 2021: 39 Round 1 2023: 47 Round 2 2023: 46 Round 3 2023: 21 Round 4 2023: 20 Round 5 2023: 24 Round 6 2023: 34 Round 8 2023: 28 Round 9 2023: 21 Round 10 2023: 4 Round 11 2023: 60 Round 12 2023: 28 Round 13 2023: 33 Round 14 2023: 24 Qualifying Finals 2023: 62 Semi Finals 2023: 49