Jorja Livingstone

Fantasy points 2022 2023 Round 9 2022: 31 Round 10 2022: 27 Round 11 2022: 42 Round 12 2022: 31 Round 13 2022: 35 Round 14 2022: 54 Round 1 2023: 26 Round 3 2023: 29 Round 4 2023: 17 Round 5 2023: 41 Round 6 2023: 31 Round 7 2023: 26