Georgia Foran

Fantasy points 2023 Round 1 2023: 59 Round 5 2023: 50 Round 6 2023: 46 Round 7 2023: 38 Round 8 2023: 12 Round 9 2023: 38 Round 10 2023: 82 Round 11 2023: 47 Round 13 2023: 39 Round 14 2023: 51