Georgia Foran

Fantasy points 2023 2024 Round 1 2023: 59 Round 5 2023: 50 Round 6 2023: 46 Round 7 2023: 38 Round 8 2023: 12 Round 9 2023: 38 Round 10 2023: 82 Round 11 2023: 47 Round 13 2023: 39 Round 14 2023: 51 Round 2 2024: 48 Round 3 2024: 76 Round 4 2024: 70 Round 5 2024: 39 Round 6 2024: 47 Round 7 2024: 87 Round 8 2024: 79 Round 9 2024: 43