Amelia Peck

Fantasy points 2021 2022 2023 Round 1 2021: 54 Round 2 2021: 66 Round 3 2021: 35 Round 5 2021: 47 Round 7 2021: 42 Round 8 2021: 71 Round 9 2021: 30 Round 10 2021: 9 Round 13 2021: 50 Round 14 2021: 68 Round 15 2021: 22 Semi Finals 2021: 56 Round 1 2022: 33 Round 2 2022: 35 Round 3 2022: 83 Round 4 2022: 55 Round 5 2022: 16 Round 6 2022: 61 Round 8 2022: 37 Round 12 2022: 53 Round 13 2022: 33 Round 14 2022: 53 Round 1 2023: 42 Round 2 2023: 48 Round 3 2023: 32 Round 5 2023: 56