Vanja Smiljanic

Fantasy points 2021 2022 2023 Round 1 2021: 34 Round 2 2021: 35 Round 4 2021: 63 Round 5 2021: 51 Round 6 2021: 29 Round 7 2021: 35 Round 8 2021: 6 Round 9 2021: 37 Round 10 2021: 29 Round 11 2021: 30 Round 12 2021: 26 Round 12 2022: 24 Round 14 2022: 2 Round 1 2023: 46 Round 3 2023: 24 Round 4 2023: 44 Round 5 2023: 47 Round 6 2023: 36 Round 7 2023: 18 Round 8 2023: 22 Round 9 2023: 52 Round 10 2023: 15 Round 11 2023: 33 Round 12 2023: 40 Round 13 2023: 35 Round 14 2023: 52