Vanja Smiljanic

Fantasy points 0 20 40 60 2021 2022 2023 Round 1 2021: 34 Round 2 2021: 35 Round 4 2021: 63 Round 5 2021: 51 Round 6 2021: 29 Round 7 2021: 35 Round 8 2021: 6 Round 9 2021: 37 Round 10 2021: 29 Round 11 2021: 30 Round 12 2021: 26 Round 12 2022: 24 Round 14 2022: 2 Round 1 2023: 46