Thalia Wright

Fantasy points 2021 2022 2023 Round 3 2021: 21 Round 4 2021: 27 Round 5 2021: 52 Round 6 2021: 56 Round 7 2021: 31 Round 1 2022: 29 Round 2 2022: 19 Round 3 2022: 35 Round 4 2022: 12 Round 5 2022: 29 Round 6 2022: 14 Round 8 2022: 13 Round 10 2022: 55 Round 11 2022: 24 Round 12 2022: 8 Round 13 2022: 3 Round 14 2022: 17 Round 1 2023: 28 Round 2 2023: 20 Round 3 2023: 28 Round 4 2023: 30 Round 5 2023: 21 Round 6 2023: 42 Round 7 2023: 38 Round 8 2023: 71