Nikita Wright

Fantasy points 2021 2022 Round 1 2021: 29 Round 2 2021: 8 Round 3 2021: 20 Round 4 2021: 29 Round 6 2021: 33 Round 10 2021: 50 Round 11 2021: 25 Round 12 2021: 8 Round 1 2022: 51 Round 2 2022: 49 Round 3 2022: 46 Round 4 2022: 15 Round 5 2022: 44 Round 7 2022: 38 Round 8 2022: 59 Round 9 2022: 54 Round 11 2022: 53 Round 12 2022: 58 Round 13 2022: 40 Round 14 2022: 42