Kiara Delia

Fantasy points 2022 2023 Round 1 2022: 18 Round 6 2022: 34 Round 1 2023: 19 Round 2 2023: 18 Round 3 2023: 31 Round 4 2023: 65 Round 5 2023: 34 Round 6 2023: 50 Round 9 2023: 19 Round 10 2023: 26 Round 11 2023: 37 Round 12 2023: 47 Round 13 2023: 66 Round 14 2023: 12