Zoe Barbakos

Fantasy points 0 20 40 60 2022 Round 6 2022: 64 Round 7 2022: 40 Round 9 2022: 30 Round 10 2022: 11