Zoe Barbakos

Fantasy points 2022 2023 2024 Round 6 2022: 64 Round 7 2022: 40 Round 9 2022: 30 Round 10 2022: 11 Round 2 2023: 55 Round 6 2024: 35 Round 7 2024: 25