Tarrah Delgado

Fantasy points 0 20 40 60 2021 2022 Round 12 2021: 31 Round 13 2021: 27 Round 14 2021: 42 Round 8 2022: 61 Round 9 2022: 33 Round 10 2022: 56 Round 11 2022: 63 Round 12 2022: 46 Round 13 2022: 38 Round 14 2022: 36