Tarrah Delgado

Fantasy points 2021 2022 2023 Round 12 2021: 31 Round 13 2021: 27 Round 14 2021: 42 Round 8 2022: 61 Round 9 2022: 33 Round 10 2022: 56 Round 11 2022: 63 Round 12 2022: 46 Round 13 2022: 38 Round 14 2022: 36 Round 1 2023: 34 Round 2 2023: 25 Round 3 2023: 23 Round 4 2023: 27 Round 5 2023: 59 Round 6 2023: 22 Round 7 2023: 36 Round 8 2023: 64 Round 9 2023: 9 Round 10 2023: 37 Round 11 2023: 30 Round 12 2023: 47 Round 13 2023: 19