Kate Reynolds

Fantasy points 2024 Round 1 2024: 56