Georgia McLean

Fantasy points 2021 2022 2023 Round 1 2021: 32 Round 2 2021: 22 Round 3 2021: 35 Round 4 2021: 20 Round 6 2021: 40 Round 7 2021: 48 Round 8 2021: 31 Round 9 2021: 30 Round 10 2021: 32 Round 11 2021: 38 Round 12 2021: 31 Round 2 2022: 40 Round 3 2022: 36 Round 4 2022: 40 Round 5 2022: 17 Round 6 2022: 9 Round 7 2022: 39 Round 8 2022: 40 Round 9 2022: 47 Round 10 2022: 25 Round 11 2022: 54 Round 12 2022: 57 Round 13 2022: 8 Round 14 2022: 48 Round 15 2022: 33 Semi Finals 2022: 33 Preliminary Finals 2022: 22 Grand Final 2022: 35 Round 1 2023: 26 Round 2 2023: 54 Round 3 2023: 22 Round 8 2023: 13 Round 9 2023: -3 Round 13 2023: 14 Round 14 2023: 24