Emmalyn Nekrep

Fantasy points 2023 Round 5 2023: 23 Round 6 2023: 39 Round 9 2023: 40 Round 10 2023: 82 Round 11 2023: 49 Round 12 2023: 33 Round 13 2023: 37 Round 14 2023: 69