Emily Pease

Fantasy points 0 20 40 60 2021 Round 11 2021: 54 Round 12 2021: 60