Ebony Nixon

Fantasy points 2021 2022 Round 1 2021: 57 Round 2 2021: 26 Round 3 2021: 34 Round 4 2021: 50 Round 5 2021: 41 Round 6 2021: 67 Round 1 2022: 84 Round 2 2022: 50 Round 3 2022: 59 Round 5 2022: 41 Round 11 2022: 81 Round 12 2022: 37 Round 13 2022: 34 Round 14 2022: 51 Round 15 2022: 9 Grand Final 2022: 33