Chloe Leighton

Fantasy points 2021 2022 Round 1 2021: 40 Round 2 2021: 41 Round 3 2021: 39 Round 4 2021: 47 Round 5 2021: 42 Round 12 2021: 22 Round 13 2021: 20 Round 14 2021: 22 Round 4 2022: 30