Casey Sherriff

Fantasy points 0 20 40 60 80 2021 Round 8 2021: 47 Round 9 2021: 52 Round 10 2021: 71 Round 11 2021: 89 Round 12 2021: 89 Round 14 2021: 95 Round 15 2021: 73