Ally Morphett

Fantasy points 2024 Round 6 2024: 114 Round 7 2024: 81