Alexia Hamilton

Fantasy points 2021 2022 Round 1 2021: 55 Round 2 2021: 53 Round 4 2021: 89 Round 5 2021: 69 Round 6 2021: 68 Round 7 2021: 92 Round 9 2021: 43 Round 10 2021: 62 Round 11 2021: 88 Round 12 2021: 122 Round 13 2021: 86 Round 14 2021: 59 Round 3 2022: 88 Round 5 2022: 76 Round 8 2022: 49