Nat Exon

Fantasy points 0 20 40 2022 Round 1 2022: 41