Mia D'Agostino

Fantasy points 2024 Round 10 2024: 45 Round 11 2024: 33 Round 12 2024: 15