Maiya Stobie

Fantasy points 2024 Round 1 2024: 34 Round 2 2024: 28