Kodi Jacques

Fantasy points 2021 2023 2024 Round 11 2021: 66 Round 12 2021: 100 Round 13 2021: 43 Round 14 2021: 67 Round 15 2021: 39 Round 3 2023: 47 Round 4 2023: 52 Round 8 2024: 85 Round 9 2024: 83