Kitty Smyth

Fantasy points 0 2022 Round 1 2022: 14