Katherine Newton

Fantasy points 2021 Round 3 2021: 26 Round 4 2021: 1 Round 7 2021: 38 Round 8 2021: 34 Round 10 2021: 49 Round 11 2021: 13