Isabella Eddey

Fantasy points 2021 Round 8 2021: 68