Georgia Alomes

Fantasy points 0 20 40 2022 Round 11 2022: 41