Ebany Vanderheym

Fantasy points 2021 Round 1 2021: 43 Round 2 2021: 62 Round 7 2021: 60 Round 8 2021: 59 Round 9 2021: 39 Round 10 2021: 34 Round 13 2021: 23 Round 14 2021: 44 Round 15 2021: 52 Semi Finals 2021: 26