Chloe O'Malley

Fantasy points 2021 Round 1 2021: 48 Round 2 2021: 48 Round 3 2021: 42 Round 4 2021: 67 Round 5 2021: 52 Round 9 2021: 59 Round 10 2021: 45 Round 11 2021: 27