Chloe Kodagoda

Fantasy points 2024 Round 1 2024: 34 Round 2 2024: 39 Round 3 2024: 54 Round 4 2024: 37 Round 5 2024: 41 Round 6 2024: 24 Round 8 2024: 4 Round 9 2024: 11 Round 14 2024: 23