Bethany Lynch

Fantasy points 2021 Round 2 2021: 93 Round 3 2021: 54 Round 4 2021: 44 Round 8 2021: 52 Round 9 2021: 56 Round 12 2021: 17 Round 13 2021: 80 Round 14 2021: 31