Thomay Nicolaou

Fantasy points 0 20 40 60 80 2022 Round 2 2022: 33 Round 4 2022: 37 Round 5 2022: 19 Round 6 2022: 76 Round 9 2022: 59 Round 11 2022: 52 Round 12 2022: 33