Sarah Thomas

Fantasy points 2023 Round 3 2023: 35 Round 9 2023: 71 Round 10 2023: 71 Round 11 2023: 52