Sarah Thomas

Fantasy points 2023 Round 3 2023: 35 Round 9 2023: 71 Round 10 2023: 71 Round 11 2023: 52 Round 12 2023: 41 Round 13 2023: 39 Round 14 2023: 58 Qualifying Finals 2023: 71