Poppy Kelly

Fantasy points 2021 Round 1 2021: 117 Round 6 2021: 26 Round 7 2021: 87