Mikayla Pauga

Fantasy points 2024 Round 3 2024: 90 Round 4 2024: 109 Round 5 2024: 95 Round 7 2024: 81