Mia King

Fantasy points 0 20 40 60 80 100 2021 Round 12 2021: 106