Madison Blackburn

Fantasy points 0 20 40 2022 Round 4 2022: 43